- Starši in vrtec
Sodelovanje s starši je nujen pogoj za kvaliteto in profesionalnost našega dela.

FORMALNE OBLIKE:

 •   starševski sestanki (september, maj; junija le za starše novincev),
 •   pogovorne ure (enkrat mesečno po razporedu vzgojiteljic),
 •   telefonska sporočila,
 •   sporočila ob prihodu in odhodu otroka,
 •   predavanje,
 •   pisna obvestila (kotiček za starše).
NEFORMALNE OBLIKE:
 •   delavnice (izdelovanje igrač, okrasitev prostorov), 
 •   družabna srečanja (Jesensko popoldne, Veseli december, prireditev
    Pozdrav pomladi, srečanja ob zaključku šolskega leta). 

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje Svet staršev.

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka.

 

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

 

Svet staršev

 

 • predlaga nadstandardne programe, 
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem
  delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v Svet vrtca oziroma šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.